0
0
0
s2sdefault

W związku z trwającą pandemią Covid-19 informujemy, że nasza placówka działa z zachowaniem wszelkich procedur, ostrożności i bezpieczeństwa oraz w reżimie sanitarnym. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami trwającymi do odwołania ….

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - COVID-19

na terenie Centrum Nauki i Zabawy Bajka

przy ul. Rapackiego 7 w Radomiu

 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 ze zm.)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 792)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. 657)

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r.
  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. 322, 374, 567)

 

 1. CEL PROCEDURY

Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

 

 1. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania klubu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Centrum Nauki i Zabawy Bajka w Radomiu, zwanego dalej placówką, klubem, Bajką, odpowiada kierownik placówki, zwany dalej kierownikiem.

 2. W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

 3. Bajka pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00

 4. Liczba dzieci przebywających w klubie w jednym czasie zostaje ograniczona do 15.

 5. Do placówki nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje kierownik lub inny wyznaczony przez niego pracownik.

 6. W placówce dzieci ani pracownicy nie muszą, ale mogą, zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach/przyłbicy), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

 7. W środki ochrony indywidualnej zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.

 8. Pracownicy bezpośrednio obsługujący petentów/rodziców/opiekunów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice lub/i rękawiczki jednorazowe.

 9. Na czas pracy placówki, drzwi wejściowe są zamykane – otwierane przez pracownika lub kierownika placówki.

 10. Na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach znajdują się numery telefonów do jednostki prowadzącej – Caritas Diecezji Radomskiej, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

 1. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do klubu oraz mydło do dezynfekcji w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.

3. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie.

4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet kierownika placówki) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.

5. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów.

6. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

7. Kierownik lub wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika min. dwa razy dziennie.

8. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

9. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

10. Informuje jednostkę prowadzącą – Caritas Diecezji Radomskiej o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

11. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

12. Organizuje działalność placówki zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 

 1. KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST:

 1. Obowiązki pracowników placówki:

 

 • Pracują wg ustalonego harmonogramu pracy realizując założone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w placówce zgodnie z harmonogramem działań

 • Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,

 • Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

 • Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, etc.;

 • Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

 • W przypadku prowadzenia zajęć sportowych, prowadzą ją przy otwartych oknach,

 • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce.

 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 • Dbają o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Pracownik w szatni i przy wejściu przyjmuje petentów/dzieci w maseczce i/lub przyłbicy i dba o higienę rąk – regularne mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu;

 • Stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, maseczek.

 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 • Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach;

 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie kierownika placówki lub Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej.

 • Informują kierownika lub Dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 • Postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 • Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie placówki dostępnymi na stronie internetowej: www.centrum-bajka.pl

2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach do kierownika placówki, minimum 24 godziny wcześniej przed skorzystaniem z opieki z podaniem godzin pobytu dziecka, telefonicznie , mailowo.

3. Przed przyjęciem dziecka dostarczają do placówki uzupełnioną deklarację oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego – dostępną w Bajce - co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki.

4. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko, w godzinach określonych przez siebie w deklaracji, uzgodnionych z kierownikiem, lub wypisuje zgodę na samodzielny powrót i przyjście dziecka i dostarcza ją pracownikom Bajki, informują o której godzinie dziecko ma opuścić placówkę.

5. W czasie pobytu w placówce nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania kierownikowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki, w tym telefonów komórkowych.

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi w przedsionku placówki nie wchodząc na teren jednostki. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra oraz do noszenia maseczki ochronnej.

8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed placówką z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Kierownika.

 

 1. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

1. Bajka organizując wyjścia poza teren placówki dokonuje tego zgodnie z wymogami i wytycznymi MZ oraz GIS oraz zachowaniem reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa Podopiecznych i opiekunów.

2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą mogły korzystać z podwórka przed placówką przy czym mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez kierownika oraz pod opieką wychowawcy.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości, zawiadamia Dyrektora CDR o zaistniałej sytuacji.

3. Kierownik lub wskazany pracownik bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w placówce rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, kierownik ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

5. Kierownik zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na pogotowie ratunkowe.

6. Wychowawca, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, ewentualnie kombinezon i rękawiczki,

8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je przy drzwiach wejściowych do budynku Placówki.

9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) - zgłasza fakt kierownikowi lub dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

10. Kierownik/dyrektor bezzwłocznie zawiadamia Powiatową Stację Epidemiologiczną i informuje o objawach, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

11. Kierownik lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik,

12. Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

13. Kierownik lub Dyrektor CDR na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

14. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor CDR niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania 1. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówce od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 

Kierownik Centrum Nauki i Zabawy BAJKA 

Paulina Zalewska

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS