Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia

Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym.

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia

Kwota dotacji trzyletniej: 720.000 PLN

Nr umowy: ZS-VI.8141.62.13.2022.IK z dnia 30 grudnia 2022r.

Termin realizacji: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2025 r.

 

 

Projekty

Projekty

Projekty

Projekty

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS

WSPIERAJĄ NAS